Andre hjelpetjenester

Det er mange organisasjoner og bedrifter i Norge som tilbyr gratis rettshjelp og veiledning.
Vi har opprettet samarbeid med flere av disse og du finner informasjon om hva de kan hjelpe deg med nedenfor.

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

Pasient- og brukerombudet

​Stortinget har bestemt at det skal være et ombud i hvert fylke som kan hjelpe pasienter og brukere som ikke får den hjelpen eller den behandlingen de mener de har behov for.

Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser. Ofte er deres arbeid inn i enkeltsaker kontaktskapende mellom pasient og helse- og omsorgstjenesten og saker kan løses utenom de formelle klageordningene.

Du kan finne mer informasjon om tjenesten og deres åpningstider, samt telefonnummer ved å klikke her.

ELEV- OG LÆRLINGOMBUDET

Elev- og lærlingombudet

Ombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring i Oslo får de rettighetene de har krav på, og skal spesielt jobbe med elevmedvirkning. Ombudet er ombud både for elever i private og offentlige skoler.

Ombudet opererer på fritt og uavhengig grunnlag av alle instanser i kommunen.

Du kan finne mer informasjon om tjenesten og deres åpningstider, samt telefonnummer ved å klikke her. Inne på nettsiden må du velge hvilket fylke du tilhører, deretter vil du bli videresendt til riktig side.

FRI RETTSHJELP (OSLO)

Fri Rettshjelp

Fri rettshjelp er et tilbud for innbyggere i Oslo som har behov for gratis juridisk rådgivning. Alle er velkomne til å kontakte tjenesten for hjelp og råd, men om du har rett på gratis rådgivning er avhengig av din inntekt.

Rådgivningen gis av profesjonelle advokater.

Du kan finne mer informasjon om tjenesten og deres åpningstider, samt telefonnummer ved å klikke her.

DIXI.NO

Dixi.no

DIXI arbeider for å hjelpe de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI er et latinsk uttrykk som betyr «jeg har talt»; det er altså et uttrykk for at man har sagt alt man vil si om en sak. Dixi tilbyr også gratis advokathjelp til alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt og deres pårørende.

Du kan finne mer informasjon om tjenesten og deres åpningstider, samt telefonnummer ved å klikke her.

ADVOKATFORENINGEN

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. De tilbyr tre tjenester som kan være aktuelle for deg:

Advokatvakten
Medlemmer av  advokatforeningen tilbyr her inntil 30 minutters gratis konsultasjon til publikum. Tilbudet finnes flere steder i landet og det er lov å komme innom flere ganger, men kun inntil 30 minutter hver gang. Du kan lese mer om tilbudet ved å klikke her. På samme nettside kan du også sende inn et spørsmål om hverdagsjuss og finne frem til en advokat som kan bistå deg ved å legge inn emne og adresse.

JUS-artikler
På samme nettside finner du også mange JUS-artikler som muligens allerede besvarer ditt spørsmål. Her har du en meget fin emneoversikt på høyre side som du kan orientere deg i.

Du kan klikke her for å komme frem til artiklene.

Publikumsvakten
Advokatforeningens publikumstelefon kan gi veiledning i hvordan man klager på en advokat, og hvordan man kan finne en advokat. Tjenesten opereres av jusstudenter som også kan peke deg i riktig retning dersom andre kan løse ditt behov. Deres åpningstider er 12:00-15:00 i hverdager, tjenesten er stengt i sommerferien.

Du kan finne mer informasjon om tjenesten og deres åpningstider, samt telefonnummer ved å klikke her.

JUSSBUSS, OSLO

Jussbuss – gratis rettshjelp
Jussbuss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker og tar i mot nye saker på telefon eller ved personlig oppmøte. De besvarer ikke juridiske spørsmål per e-post. Jussbuss holder til i Skippergata 23, Oslo. På nettsiden deres finner du også publikasjoner og brosjyrer som kan være til hjelp.

Du kan lese mer om Jussbuss og deres tilbud ved å klikke her. 

JURK – JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER

JURK
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.
Tjenesten drives av viderekommende jusstudenter og bidrar til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres.

Du kan lese mer om JURK og deres tilbud ved å klikke her.

GATEJURISTEN

Gatejuristen
Gatejuristen oppsøker, bistår og gir en stemme til mennesker som er vant til å møte stengte dører. De har gjennom 12 år tilbudt rusavhengige gratis rettshjelp av god kvalitet. Virksomheten har spredt seg og du finner i dag Gatejuristen i 14 byer. På landsbasis legger deres 150 frivillige jurister, advokater og jusstudenter ned flere frivillige årsverk for å hjelpe de som trenger det mest. Deres arbeid bidrar til at mange mennesker får sine grunnleggende rettigheter oppfylt til en lav kostnad.

Du kan lese mer om Gatejuristen og deres tilbud ved å klikke her. 

JUSHJELPA I MIDT-NORGE

Jushjelpa i midt-Norge
Jushjelpa tilbyr gratis juridisk rådgivning og kan bistå med rettshjelp til hele Norges befolkning. De fleste av deres henvendelser kommer fra Midt-Norge. De tar alle typer saker unntatt skatterett og strafferett. Jushjelpa har en sosial profil, og hjelper først og fremst de som trenger det mest.

Du kan lese mer om Jushjelpa og deres tilbud ved å klikke her. 

JUSSHJELPA I NORD-NORGE

Jusshjelpa i Nord-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. De gir gratis rettshjelp i enkeltsaker og tar imot nye saker via nett, per telefon eller ved personlig oppmøte.
Jusshjelpas formål lyder slik: «Jusshjelpas målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til de som trenger det mest».

Du kan lese mer om Jusshjelpa og deres tilbud ved å klikke her. 

JUSSFORMIDLINGEN I BERGEN

Jussformidlingen i Bergen
Jussformidlingen yter gratis rettshjelp til alle privatpersoner og er en studentdrevet organisasjon ved Det juridiske fakultet, UiB
De gir bistand uavhengig av bosted og personlig økonomi. Jussformidlingen er en organisasjon som er drevet av viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. 

Du kan lese mer om Jussformidlingen og deres tilbud ved å klikke her. 

RETTSHJELPSENTRALEN

Rettshjelpsentralen
Rettshjelpsentralen er organisert av Kirkens Bymisjon og tilbyr gratis rettshjelp i enkeltsaker. De tar i mot nye saker på telefon, eller ved personlig oppmøte på St.Hanshaugen hver onsdag kl. 1700-1900. Tjenesten driftes av frivillige jurister.

Du kan lese mer om Rettshjelpsentralen og deres tilbud ved å klikke her. 

BARNEVERNVAKTEN

Barnevakten.no
Alle kommuner i Norge har en barneverntjeneste. Mange har også en barnevernvakt. Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt. Barnevakten har også en alarmtelefon du kan ringe inn til.

Du kan lese mer om Barnevakten og deres tilbud ved å klikke her. 

MENTAL HELSE – HJELPETELEFONEN

Hjelpetelefonen
Hjelpetelefonen sine tjenester er for alle som trenger noen å snakke med eller skrive til og deres svartjenester driftes fra ærverdige Frogner hovedgård i Skien. Den første av svartjenestene, Hjelpetelefonen, ble startet i 1992. Siden da har deres veiledere besvart anrop døgnet rundt, hele året. Det er gratis å ringe Hjelpetelefonen på telefonnummer 116 123. I tillegg til telefontjenesten, finner du også svartjenestene Sidetmedord.no og Arbeidslivstelefonen her.

Du kan lese mer om Hjelpetelefonen og deres tilbud ved å klikke her. 

KORS PÅ HALSEN

Kors På Halsen
På Kors på halsen kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. De svarer på telefon, chat og mail mandag til fredag mellom klokka 14-22. Du kan også snakke med andre på din egen alder på deres forum.

Du kan lese mer om Kors På Halsen og deres tilbud ved å klikke her. 

KIRKENS SOS

Kirkens SOS
Kirkens SOS i Norge er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett.
Hos kirkens SOS er det alltid noen på vakt: Hverdager, helger og helligdager.
Telefon, SOS-melding og SOS-chat er bemannet av  frivillige medarbeidere. De frivillige er verken leger eller terapeuter, men medmennesker som ønsker å være til stede for andre når livet utfordrer.

Du kan lese mer om Kirkens SOS og deres tilbud ved å klikke her. 

Voldsoffererstating.no

Voldsoffererstating.no
Dersom du er blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten. Det finnes flere kontorer i Norge.

Du kan lese mer om Voldsoffererstating og deres tilbud ved å klikke her. 

I tillegg finnes det enda flere tilbud. Du finner mer informasjon om flere av disse ved å klikke her.

Savner du en tjeneste som vi bør liste opp her? Ta kontakt !